Obchodné podmienky

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež len "obchodné podmienky") platia pre nákup v internetovom obchode predávajúceho, ktorým je Enizon, s.r.o., so sídlom Rosina 140, 013 22 Rosina, IČO: 45 566 500, IČ DPH: SK2023040437, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 52998/L, (ďalej tiež len "predávajúci"), prevádzkovanom na internetovej adrese www.enizon.com (ďalej tiež len "internetový obchod"), pričom bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

 2. Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu v internetovom obchode. Všetky ceny za tovar a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané bez DPH. Kúpnou cenou sa rozumie súčet celkovej ceny za tovar, poplatku za doručenie a DPH. Všetky akcie platia do vypredania skladových zásob, pokiaľ nie je v internetovom obchode uvedené inak.

 3. Objednávku je možné zadať len v internetovom obchode, alebo e-mailom na adrese info@enizon.com (nie telefonicky), pričom je potrebné uviesť minimálne nasledujúce údaje:

  a) druh a množstvo objednávaného tovaru,
  b) spôsob platby a doručenia,
  c) adresu doručenia tovaru,
  d) obchodné meno, IČ DPH (ak je kupujúci plátca DPH) a sídlo alebo miesto podnikania,
  e) meno, priezvisko, číslo telefónu a e-mailovú adresu osoby, ktorá vybavuje objednávku v mene kupujúceho.

 4. Po odoslaní objednávky bude na váš e-mail automaticky odoslaná informácia o prijatí objednávky. Po spracovaní objednávky vám pošleme e-mailom potvrdenie o uzavretí zmluvy ("potvrdenie objednávky"), ktoré bude obsahovať všetky potrebné detaily, vrátane špecifikácie tovaru, kúpnej ceny, predpokladaného termínu dodania a bankového spojenia, ak sa jedná o platbu vopred. Rovnako vás budeme informovať aj o odoslaní zásielky, prijatí platby, resp. vždy keď si to bude vyžadovať vybavenie vašej objednávky.

 5. Predávajúci je povinný odoslať tovar kupujúcemu na adresu, ktorú určil kupujúci v objednávke a kupujúci je povinný tento tovar prevziať pri doručení. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Tovar však obvykle expedujeme do 10 pracovných dní po potvrdení objednávky. Dodanie tovaru sa uskutočňuje počas pracovných dní. O odoslaní zásielky vás budeme podrobne informovať e-mailom v deň odoslania zásielky. Nedodržanie dodacieho termínu sa nepovažuje za podstatné porušenie zmluvy.

 6. Predávajúci je oprávnený dodávať tovar aj pred stanovenou dodacou lehotou, prípadne v dielčich dodávkach s tým, že kupujúci zaplatí za dopravu tovaru len raz. Tovar je dodaný v obale vhodnom a obvyklom pre dohodnutý druh tovaru a dohodnuté prepravné podmienky tak, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru behom prepravy do dojednaného miesta určenia. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je poistený počas prepravy do výšky 330 EUR v rozsahu a podľa poistných podmienok dopravcu.

 7. Pri preberaní zásielky tovaru od dopravcu je kupujúci povinný s primeranou starostlivosťou skontrolovať počet kusov zásielky (balíkov) a ich vonkajšiu neporušenosť. Ak nesúhlasí počet kusov zásielky, alebo je poškodený vonkajší obal zásielky (t.j. kartónová krabica, lepiaca páska alebo obalový materiál) alebo tovar, má kupujúci právo odmietnuť prevzatie zásielky. V prípade, že kupujúci takúto zásielku prevezme, je povinný všetky zistenia týkajúce sa neúplnosti alebo poškodenia zásielky písomne uviesť v potvrdení o prevzatí zásielky.

 8. Po prevzatí zásielky tovaru od dopravcu je kupujúci povinný tovar bezodkladne vybaliť a skontrolovať jeho úplnosť a neporušenosť podľa príslušných dokladov (faktúra alebo dodací list, prípadne návod na obsluhu, obsahový list a pod.) a zistené chyby alebo nezrovnalosti ihneď reklamovať u predávajúceho.

 9. Nesplnenie povinností kupujúcim podľa bodu 7. a/alebo 8. môže byť dôvodom k zamietnutiu reklamácie z titulu neúplnosti alebo poškodenia tovaru počas dopravy.

 10. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

 11. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku najneskôr do okamžiku, kedy prijal elektronické potvrdenie objednávky od predávajúceho. V prípade, že kupujúci po potvrdení objednávky predávajúcim a bez súhlasu predávajúceho jednostranne úplne alebo z časti odstúpi od zmluvy s predávajúcim (napr. tým že odmietne prevziať zásielku alebo jej časť, a pod.), je predávajúci oprávnený vyúčtovať kupujúcemu storno poplatok vo výške 30% z kúpnej ceny stornovaného tovaru a prepravných nákladov v skutočnej výške, min. však 20 EUR.

 12. Zodpovednosť za vady a zo záruky za akosť.

  12.1. Nároky kupujúceho a záväzky predávajúceho vyplývajúce zo zodpovednosti za vady a zo záruky za akosť sú obmedzené na tie, ktoré sú výslovne uvedené v týchto obchodných podmienkach.

  12.2. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Povinnosti predávajúceho vyplývajúce zo záruky za akosť tovaru tým nie sú dotknuté. Predávajúci zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po tejto dobe, ak je spôsobená porušením jeho povinností.

  12.3. Predávajúci tiež zodpovedá za to, že dodaný tovar bude po dobu 12 mesiacov spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti (záruka). Ako záručný list slúži faktúra. Záručná doba začína plynúť odo dňa dôjdenia tovaru do miesta určenia. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

  12.4. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy.

  12.5. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok. Za vadu tiež nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.

  12.6. Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovať. Reklamáciu je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď, ako sa chyba objavila. Prípadné omeškanie môže byť dôvodom k zamietnutiu reklamácie.

  12.7. Kupujúci uplatňuje reklamáciu u predávajúceho e-mailom na adrese info@enizon.com. Ak si to vybavovanie reklamácie vyžaduje, vyzve predávajúci e-mailom kupujúceho, aby mu odoslal reklamovaný tovar na reklamačné konanie na adresu: Enizon, s.r.o., Rosina 140, 013 22 Rosina. V tomto prípade bude reklamačné konanie pokračovať až po prijatí reklamovaného tovaru predávajúcim.

  12.8. V prípade reklamácie odošle kupujúci e-mailom na adresu podľa bodu 12.7 predávajúcemu oznámenie o reklamácii s popisom reklamovanej vady, pripojenou fotokópiu faktúry a fotografiami reklamovanej vady. V prípade že bude kupujúci vyzvaný predávajúcim zaslať tiež reklamovaný tovar, doporučujeme ho pred odoslaním primerane zabaliť a poistiť. Predávajúci nenesie zodpovednosť za stratu, poškodenie alebo zničenie tovaru alebo jeho časti pri zaslaní na reklamačné konanie.

  12.9. Dátum prijatia e-mailu s obsahom podľa bodu 12.8. predávajúcim, sa považuje za dátum uplatnenia reklamácie a od tohto dňa začína plynúť lehota na vybavenie reklamácie. Kupujúci je povinný poskytovať predávajúcemu potrebnú informačnú a organizačnú súčinnosť, tak aby reklamačné konanie trvalo čo najkratšie a prebehlo bez problémov.

  12.10. Po uplatnení reklamácie obdrží kupujúci od predávajúceho e-mailom potvrdenie o uplatnení reklamácie, v ktorom určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví predávajúci reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr, najneskôr však do 30 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

  12.11. O vybavení reklamácie vydá predávajúci doklad, ktorý odošle kupujúcemu obvykle s tovarom alebo elektronicky a to najneskôr do 30 pracovných dní od uplatnenia reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude okrem iného obsahovať dátum uplatnenia reklamácie, dátum a spôsob jej vybavenia, vykonanie opravy a dobu jej trvania ak bola vykonaná, prípadne odôvodnenie zamietnutia ak bola zamietnutá.

  12.12. Sťažnosti týkajúce sa zmluvného vzťahu alebo akékoľvek podnety môže kupujúci poslať predávajúcemu e-mailom na adresu info@enizon.com, prípadne písomnou zásielkou. Predávajúci sa zaväzuje odpovedať e-mailom na každú sťažnosť alebo podnet kupujúceho nasledujúci pracovný deň po ich obdržaní.

 13. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, prípadne písomných zásielok.

 14. Zmluvné vzťahy výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník, v najnovšom znení. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 15. Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.3.2015 a voči kupujúcemu nadobúdajú účinnosť uzavretím kúpnej zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením v internetovom obchode predávajúceho.

 16. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

späť
Copyright © 2019 enizon.com Bratislava, Žilina, Košice, Nitra, Banská Bystrica, Prešov, ...