Privacy Notice

Právna doložka spoločnosti Enizon, s.r.o.

Webové stránky Enizon.com prevádzkuje Enizon, s.r.o. na komerčný účel ako internetový obchod pre podnikateľov. Pre nakupovanie na týchto webových stránkach platia Všeobecné obchodné podmienky Enizon, s.r.o.

Ochrana osobných údajov

Enizon, s.r.o. prehlasuje, že všetky osobné údaje užívateľov webových stránok Enizon.com považuje za prísne dôverné a zaväzuje sa ich spracovávať v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V žiadnom prípade neposkytneme, nesprístupníme alebo nezverejníme vaše osobné údaje tretím osobám, s výnimkou príslušného dopravcu a to len v rozsahu nutnom na spoľahlivé doručenie zakúpeného tovaru.

Používaním webových stránok Enizon.com užívateľ vyjadruje súhlas s používaním súborov cookie. Cookie je malý súbor obsahujúci písmená a čísla stiahnuté do vášho počítača vo chvíli, keď vstupujete na určité webové stránky. Cookies umožňujú webovej stránke rozoznať užívateľov počítač. Cookie sama o sebe neobsahuje alebo nezbiera informácie. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Užívateľ môže ovplyvniť používanie súborov cookie nastavením svojho webového prehliadača. Podrobnejšie informácie o cookies v slov. jazyku môžete tiež získať na webovej stránke medzinárodnej neziskovej organizácie EDAA YourOnlineChoices.

Copyright

Všetky textové a obrazové materiály publikované na webových stránkach Enizon.com sú chránené autorským zákonom. Produkty, ktoré sú na týchto webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia produktov, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov. Akákoľvek časť týchto webových stránok, najmä popisy a vyobrazenie predávaných produktov, nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa autorských práv.

Zodpovednosť

Spoločnosť Enizon, s.r.o. upozorňuje, že informácie na týchto webových stránkach sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Enizon, s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť výrobky a s nimi súvisiace služby popísané na týchto stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Spoločnosť Enizon, s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďaľších škôd. Spoločnosť Enizon, s.r.o. neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona, ak to nie je výslovne uvedené inak pri konkrétnom produkte. Informácie uvedené na týchto webových stránkach nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník neobdržal od spoločnosti Enizon, s.r.o. v písomnej podobe potom, čo ju v prípade pochybností kontaktoval.

Back
Copyright © 2019 enizon.com